سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاطرات دانشجویی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

فرشته وار

    نظر

برای تمام عمر 

یک آن قدم زدنش را در خاطر نگه داشتم

تا من در همه ی عمر بیاد داشته باشم که او نیز مانند من گام برمیدارد 

پس انسان است

بلکه فرشته واری در کالبد انسان!!شرمنده